Home » Disclaimer Privacy
 

Inhoudsopgave

Disclaimer

 1. Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten is van toepassing op de website van Belastingadviseur.nl. Als bezoeker en gebruiker van Belastingadviseur.nl stemt u in met deze disclaimer.
 2. Waar in deze disclaimer sprake is van Belastingadviseur.nl dient dit gelezen te worden als Belastingadviseur.nl c.q. V.O.F. Belastingwijzer.
 3. Belastingadviseur.nl heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie in de inhoud bevatten. Belastingadviseur.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in haar eigen website dan wel in de websites van mogelijke (media)partners welke aan Belastingadviseur.nl zijn gekoppeld.
 4. Belastingadviseur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 5. Belastingadviseur.nl levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is. 
 6. Belastingadviseur.nl behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Belastingadviseur.nl behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.
 8. Gedurende uw bezoek aan Belastingadviseur.nl worden basisgegevens van u als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Belastingadviseur.nl. Deze gegevens zijn bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om uw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.
 9. Deze disclaimer beschermt en vrijwaart Belastingadviseur.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
 10. De inhoud van advertenties, banners en buttons is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Belastingadviseur.nl niet beoordeeld op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Belastingadviseur.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en de vormgeving van deze uitingen.
 11. V.O.F Belastingwijzer is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website van Belastingadviseur.nl. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.

  Voor informatie, zie contact.Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia