Home » Begrippenlijst

Uitleg begrippen

Hier kunt u uitleg vinden over de begrippen die gebruikt worden op deze website.

Referenties o.a.
http://nl.wikipedia.org
De Belastingdienst
 

Inhoudsopgave

De Begrippen

Klik op een begrip om de uitleg ervan te zien

Zakelijk

Aandelen- en optieregeling
Administratie
Bedrijfsbeëindiging
Bedrijfsoverdracht
Bedrijfsovername
Benchmarking
BTW-aangifte
Corporate finance
Dividendbelasting
Douanerechten
Due diligence
Exportkredietgarantie
Fusie
Inkomstenbelasting
Internationaal zakendoen
Loonbelasting
Milieubelasting
Onroerende zaken
Opstellen jaarrekening
Pensioenen
Salarisadministratie
Stamrecht/lijfrente
Starten van de onderneming
Vennootschapsbelasting
Zorgverzekering

Particulier

Aangifte IB algemeen
Aanmerkelijk belang
Beleggingen
Buitenlands inkomen
Onroerende zaken
Schenking en erfrecht
Vermogensbeheer

Overige

B.V.
C.V.
Coöperatie
Eenmanszaak
Maatschap
N.V.
V.O.F.
ZZP
Zakelijk

Aandelen- en optieregeling
Aandelen- of optieregelingen helpen bij het behouden van werknemers. Als medewerkers een bedrijf verlaten, moeten ze hun aandelen verkopen voor een van tevoren vastgestelde prijs.
Administratie
Administratie wil in veel gevallen zeggen: kantoorwerk in de breedste zin van het woord. Vroeger ging het veelal om het bijhouden van financiële verantwoording door middel van boekhouding bestaande uit onder andere kasboeken, journaaloverzichten. Voorheen gebeurde dat meestal handgeschreven. In de loop van de 20e eeuw werd de typemachine steeds meer toegepast, en in de jaren negentig deed de computer uitgebreid zijn intreden. Nu kun je vooral denken aan computer en hoofdwerk.
Bedrijfsbeëindiging
Stoppen met ondernemen.
Bedrijfsoverdracht
Bedrijfsverkoop is een vorm van bedrijfsoverdracht waarbij door middel van verkoop de eigendom van een bedrijf overgaat.
Bedrijfsovername
Het proces van overdracht van eigendom en management van een onderneming,
Benchmarking
Een benchmark wordt in het vermogensbeheer gebruikt om de prestaties van een vermogensbeheerder af te meten aan een bepaalde objectieve maatstaf. Uiteraard is het de bedoeling dat over het beheerde vermogen geen lager rendement wordt behaald dan het rendement dat de benchmark behaald heeft. De prestaties van een vermogensbeheerder worden in veel gevallen gerelateerd aan dat benchmark: als dat een negatief rendement van 6% heeft behaald, en de vermogensbeheerder heeft een negatief rendement van 5,5% behaald, heeft hij het relatief goed gedaan. Bij een degelijk positief verschil spreekt men van "outperformance". De keuze voor een benchmark vormt een onderdeel van het "beleggingsmandaat": de set afspraken omtrent de wijze waarop een vermogensbeheerder zijn werk zal doen.
BTW-aangifte
Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde; TVA (Frans), MwSt (Duits), VAT (Engels) is een belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Omzetbelasting wordt toegepast in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen. In Nederland bestaat de btw vanwege de Europese wetgever sinds 1 januari 1969.
Corporate finance
Ondernemingsfinanciering of corporate finance, zoals de Engelse term luidt, is een van de primaire taken van de Treasury die bestaat uit het financieren van een onderneming op lange termijn. De Treasury zal binnen de onderneming moeten opereren vanuit het oogpunt van de vermogensmarkt waar men het kapitaal moet aantrekken. De Treasury zorgt ervoor dat de onderneming financierbaar blijft voor de vermogensmarkt. De Treasury zal zich een beeld moeten vormen van de wensen van de vermogensmarkt en daarop moeten inspelen. Men zal dit doen door het ontwikkelen van een financiële strategie waardoor de financierbaarheid van de onderneming optimaal is. Echter, er zal te allen tijde een spanningsveld aanwezig zijn tussen rendement en risico van een financieringsstrategie.
Dividendbelasting
Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Het tarief bedraagt sinds 1 januari 2007 15% van die opbrengst. Een vennootschap die dividend uitkeert, is verplicht de dividendbelasting in te houden en aan de Belastingdienst te betalen.
Douanerechten
Douanerechten, bestaande uit uitvoer- en invoerrechten, zijn belastingen die geheven worden op goederen die in een land worden uitgevoerd, respectievelijk ingevoerd. In de belastingrechtswetenschap komt de begrippen invoer- en uitvoerrechten als zodanig niet meer voor. Tegenwoordig wordt daarvoor in de douanewetgeving de term douanerecht gebruikt.
Due diligence
De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In de accountancy is er echter een specifieke betekenis, namelijk Boekenonderzoek, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername. Een voorbeeld van het generieke gebruik van de term door cargadoors in charterparties: 'Charterers shall excercise due diligence to ensure that the vessel is only employed between and at safe ports'. Hiermee wordt eenvoudig afgesproken dat de bevrachters zorgvuldig het een en ander zullen proberen te regelen.
Exportkredietgarantie
Een exportkredietgarantie is een verzekering dat een bedrijf beschermt tegen het risico dat een afnemer in het buitenland de rekening voor geleverde goederen en diensten onverwacht niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling verkeert. Gebeurt dat, dan betaalt de kredietverzekeraar het bedrijf uit. Een kredietverzekering is af te sluiten bij een van de commerciële kredietverzekeraars maar de exportkredietverzekering is ook een van de middelen die de overheid heeft om Nederlandse export te steunen.
Fusie
Een fusie is, in de sociaalwetenschappelijke betekenis van het woord, het samengaan van twee voorheen zelfstandige economische of sociale eenheden. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook verenigingen of zelfs twee jaarclubs.
Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op inkomen die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van (natuurlijke en rechts-) personen. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen personen die in die staat wonen (inwoners van de staat), dan wel van personen die niet in die staat wonen, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).
Internationaal zakendoen
Een bedrijf dat wereldwijd opereert, krijgt te maken met uiteenlopende praktische, juridische, personele en financiële zaken. Multinationals moeten in elk land waar ze actief zijn, voldoen aan regelgeving op het uiteenlopende gebieden. Wie in het ene land als ondernemer beschouwd wordt, schendt in het andere land wellicht de antitrustwetgeving.
Loonbelasting
Loonbelasting is een belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Daarnaast worden over het loon van werknemers in veel landen zogenoemde sociale premies geheven. Juridisch gezien zijn dit twee verschillende soorten heffingen. De loonbelasting is een belasting is daarmee een algemeen middel tot overheidsfinanciering. Sociale premies zijn daarentegen bedoeld om sociale verzekeringen te financieren.
Milieubelasting
Milieubelastingen zijn rijksbelastingen en zijn ondergebracht in Wet belastingen op milieugrondslag bestaande uit grondwaterbelasting, energiebelasting, verpakkingenbelasting, belasting op leidingwater, kolenbelasting en afvalstoffenbelasting. Hoewel de naam anders doet vermoeden zijn de milieubelastingen in eerste plaats gericht op het genereren van algemene middelen. Eventuele regulerende effecten op het milieu zijn bijkomstig. Het principe van vervuiler betaalt is slechts ten dele van toepassing.
Onroerende zaken
De wet maakt verder een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond. Daarnaast definieert de wet dat nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd ook onroerende zaken zijn. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend (art. 3:3 tweede lid BW). In het dagelijks taalgebruik in Nederland wordt ook vaak over onroerende goederen gesproken.
Opstellen jaarrekening
De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag en daarmee bekendgemaakt.
Pensioenen
Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen deel uit van een pensioenregeling. Daarnaast kunnen pensioenregelingen bepalingen bevatten voor pensioenopbouw in speciale gevallen, zoals militaire dienstplicht, zwangerschap een kortstondige werkloosheid.
Rechtsbijstand bij fiscale geschillen
Salarisadministratie
Op basis van de personeelsadministratie vindt de salarisadministratie plaats. De bruto-netto berekeningen, controle van de salarisstroken en verwerken van de aanpassingen en beslagleggingen van de individuele personeelsleden moeten precies worden uitgevoerd. Onderdeel van dit onderdeel is ook de beantwoording van de vragen van de personeelsleden over hun eigen salaris en alles dat er mee samenhangt.
Stamrecht/lijfrente
Een alternatief voor verwerving van een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij is het oprichten van een stamrecht BV. Dit gaat als volgt in z'n werk. U komt een lijfrente met uw werkgever overeen. De werkgever draagt zijn verplichting uit hoofde van die lijfrente met uw goedkeuring over aan een door u opgerichte of gekochte BV.
Starten van de onderneming
Als startende ondernemer krijgt u te maken met veel regels. U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en aanmelden bij de Belastingdienst. Vaak moet u uw onderneming ook inschrijven bij het productschap of bedrijfschap van de branche waarin u werkzaam bent. Zie kvk.nl
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op "inkomen" die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen die in die staat gevestigd zijn (inwoners van de staat) en rechtspersonen die niet in die staat gevestigd zijn, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).
Zorgverzekering
De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. De nieuwste zorgverzekering is sinds 1 januari 2006 van kracht. Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht. De verzekeringsplichtigen moeten zich te verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht iedereen die dat wil te accepteren. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast. Voor volwassenen geldt sinds 1 januari 2008 een eigen risico-regeling. In 2006 en 2007 gold een no-claimregeling.

Particulier

Aangifte IB algemeen
Inkomstenbelasting. Belasting op het inkomen van natuurlijke personen. De inkomstenbelasting onderscheidt drie soorten inkomen: werk, aanmerkelijk belang (in een bedrijf) en vermogen. De drie soorten inkomen geeft u apart op drie boxen. Ze worden tegen verschillende tarieven belast.
Aanmerkelijk belang
Aanmerkelijk belang is een term in het belastingrecht betreffende het bezit van aandelen in een vennootschap door een natuurlijke persoon. Een aandeelhouder heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap, zoals een besloten vennootschap, of een naamloze vennootschap in de volgende gevallen: 1. hij heeft 5% of meer van het geplaatste kapitaal aan aandelen in een vennootschap, waarbij de aandelen van zijn/haar partner meetellen; 2. hij heeft een aanmerkelijk belang in de aandelen van een bepaalde soort in de vennootschap; 3. hij heeft een fictief aanmerkelijk belang (er is voorheen sprake geweest van een echt aanmerkelijk belang, kon de belastingheffing worden ´doorgeschoven´ toepassing geweest); 4. de aandeelhouder heeft zelf geen aanmerkelijk belang, maar een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van hem wel. Op een aanmerkelijk belang is voor de aanmerkelijk belanghouder een speciaal belastingregime van toepassing. Alle voordelen die de aandeelhouder/aanmerkelijk belanghouder met of uit zijn aanmerkelijk belang haalt, zoals dividend, of verkoopwinst op de aandelen, worden belast tegen een vast tarief van 25%. Let wel het gaat hier om daadwerkelijk behaalde voordelen. Daarmee onderscheidt deze regeling zich van die van ´sparen en beleggen´, waarbij een fictief, te belasten, rendement geldt van 4% van de waarde van de betreffende vermogensbestanddelen.
Beleggingen
Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Het beleggen wordt ook wel omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst. Juridisch wordt het beleggen geregeld door het effectenrecht en in mindere mate door het vennootschapsrecht. Iedereen is in de praktijk direct of indirect belegger. Al maakt men veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen, in feite heeft men het over vrijwel hetzelfde: we zetten geld uit tegen een vergoeding en lopen daarbij risico. Zelfs bij een spaartegoed waarvan men zeker weet dat men altijd minimaal het ingelegde geld zult terugkrijgen, loopt men risico. In de eerste plaats heeft men het debiteurenrisico, de spaarbank kan immers failliet gaan. Een veel groter risico op de lange termijn is het inflatierisico. Indien over de waarde van het spaartegoed een lager rentepercentage wordt uitgekeerd dan de geldontwaarding wordt men in de praktijk alsnog armer. Iedereen die bijdraagt aan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zet daarmee gelden uit in obligaties en aandelen, soms in combinatie met afgeleide producten als opties en beleggingen in hedge funds.
Buitenlands inkomen
Internationale dubbele belasting doet zich onder meer voor indien twee of meer staten hetzelfde inkomen van dezelfde persoon belasten als gevolg van de toepassing van vooral twee internationaal breed toegepaste heffingsbeginselen: het woonplaatsbeginsel en het bronstaatbeginsel. Op grond van het woonplaatsbeginsel heft een staat belasting naar het inkomen van personen die in die staat wonen of gevestigd zijn (de woonstaat). De territoriale oorsprong van het inkomen is hierbij niet van belang: zowel inkomen dat binnen het grondgebied van de staat opkomt, als inkomen dat buiten dat grondgebied opkomt, wordt in de woonstaat belast. Dit inkomen wordt ook wel aangeduid als wereldinkomen
Onroerende zaken
Goed en zaak zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht. Iedereen heeft een vermogen. In juridische zin is een vermogen het geheel van in geld waardeerbare rechten (activa) en verplichtingen (passiva) die aan een rechtssubject (natuurlijk- of rechtspersoon) toekomt. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek maakt een strikt onderscheid tussen tastbare rechten (zaken) en rechten die dat niet zijn (vermogensrechten).
Rechtsbijstand bij fiscale geschillen
Schenking en erfrecht
Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed op definitieve wijze overmaakt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Het geschonkene wordt, afhankelijk van de context, vaak cadeau genoemd. Bij een grote schenking is de begunstigde vaak een toekomstige erfgenaam. Zo'n schenking vormt dan een alternatief voor overerving, waarbij de nalatenschap vermindert. Dit wordt soms gedaan om fiscale redenen. In Nederland zijn grote schenkingen onderhevig aan het fiscaal regime van het schenkingsrecht dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen schenker en ontvanger.
Vermogensbeheer
Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van (vrijwel altijd) grotere vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden. Bij individueel vermogensbeheer wordt door een persoon een vermogen aan een beheerder ter belegging toevertrouwd. Er worden daarbij afspraken gemaakt over de wijze waarop dat beheer zal geschieden, welke vrijheid de beheerder heeft bij zijn aan- en verkoopbeslissingen, en de wijze waarop hij aan zijn opdrachtgever zal rapporteren. Individueel vermogensbeheer pleegt eerst vanaf tamelijk grote bedragen te geschieden. Elke beheerder hanteert eigen minimum-bedragen, doch een ondergrens van EUR 100.000 of meer is gebruikelijk.

Overige

B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of in kort besloten vennootschap is een rechtspersoon  waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
C.V.
Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vennootschap onder firma. In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd. De beherende vennoot is dan de gecommanditeerde vennoot, hij die bevoegd is om te handelen namens de vennootschap.

Stille vennoten zijn, net als aandeelhouders van een BV slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij investeren. Zij mogen niet namens de vennootschap optreden. Doen zij dit toch, dan worden ze net als de beherende vennoten aansprakelijk voor alle schulden.
Coöperatie
De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel. De wet in Nederland en andere landen maakt het bestaan van een 'coöperatieve vereniging' mogelijk.

Coöperaties hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote groepen van de bevolking, vooral rond de eeuwwisseling van de 19de naar de 20e eeuw. Via de coöperatie konden producenten (vooral boeren) en consumenten zich verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen.
Eenmanszaak
Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm  waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvermogen en privé-vermogen (fiscaal is er wel een onderscheid). Dit in tegenstelling tot de situatie bij bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV).
Maatschap
Als twee of meerdere personen (de maten) een bepaalde samenwerking aangaan, is er sprake van een maatschap (afgekort Mts). De maten brengen iets in, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit gezamenlijk te delen. Ze kunnen arbeid, geld, goederen of goodwill  inbrengen. Het is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. Veel maatschappen worden opgericht door mensen met een vrij beroep, zoals artsen, tandartsen, accountants  en fysiotherapeuten.
Ook boerenbedrijven worden nog wel eens als maatschap uitgeoefend, bijvoorbeeld van een vader en zoon, broers of een echtpaar.
De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een maatschapscontract.
N.V.
De Nederlandse  naamloze vennootschap is een rechtspersoon  waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen  die aan toonder of op naam luiden en die in beginsel vrij overdraagbaar zijn. De overdraagbaarheid van aandelen op naam kan statutair worden beperkt op grond van artikel 2:87 BW.

De wettelijke aspecten van de nv zijn geregeld in de artikelen 64 t/m 174a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (titel 4: Naamloze vennootschappen). Een nv kan als enige rechtspersoon een beursnotering aanvragen. Het kapitaal van een nv kan worden ingebracht door een zeer groot aantal personen, zeker wanneer de nv beursgenoteerd is.
V.O.F.
Een vennootschap onder firma of V.O.F., is een eenvoudige manier waarop twee of meer personen samen een onderneming  kunnen oprichten. Het betekent in feite dat zij onder een gezamenlijke naam of firma optreden, bijvoorbeeld "Janssen en Peters".  In die regel nemen zij beslissingen voor elkaar, maar anderzijds zijn zij ook aansprakelijk voor elkaars bestuur; er is dus geen beperkte aansprakelijkheid.
ZZP
Een zelfstandige zonder personeel (ZZP, ZZP'er) is een begrip dat gebruikt wordt door de Nederlandse belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om ondernemers die geen personeel in dienst hebben. Het kan ook slaan op een freelancer.
Een ZZP'er is meestal één persoon die diensten of producten verkoopt en daarvoor de klanten een factuur stuurt.
De ZZP'er is zelfstandig in die zin dat hij/zij geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel diensten en/of goederen levert aan klanten of opdrachtgevers. Er is geen sprake van een gezagsverhouding, waardoor hij/zij geen werknemer is en niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemer valt.Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia