Home » Algemene Voorwaarden
 

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Belastingwijzer (hierna te noemen “Belastingadviseur.nl”)


1. Plaatsingsopdrachten.

1.1 Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot plaatsing accepteert de adverteerder, hierna te noemen “opdrachtgever”, de onderhavige Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

1.2 Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl gegeven plaatsingsopdracht is bindend voor opdrachtgever en kan door opdrachtgever niet worden herroepen anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belastingadviseur.nl.
Een plaatsingsopdracht van opdrachtgever die door Belastingadviseur.nl wordt aanvaard, zal door Belastingadviseur.nl per e-mail aan opdrachtgever worden bevestigd. Door deze bevestiging verklaart Belastingadviseur.nl de opdracht van opdrachtgever te hebben ontvangen en te aanvaarden, zoals deze in de opdrachtbevestiging is gespecificeerd. Eerst door deze bevestiging is Belastingadviseur.nl gebonden.

2. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Belastingadviseur.nl en opdrachtgever. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden blijven toepasselijk behoudens voorzover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen.

3. Wijze van uitvoering.

3.1 Plaatsing volgens de door Belastingadviseur.nl bevestigde plaatsingsopdracht vindt plaats minimaal 15 werkdagen na ontvangst van de opdracht en het daarvoor benodigde materiaal.

 3.2 Belastingadviseur.nl is vrij in de bepaling en wijziging van lay-out en de pagina-indeling van de door Belastingadviseur.nl beheerde websites, daaronder mede begrepen de omschrijving, benaming en indeling van de rubrieken, de bepaling van de plaats van de vermelding en/of advertentie, alles in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens Belastingadviseur.nl ontlenen.

3.3 Opdrachtgever dient vóór de hem door Belastingadviseur.nl schriftelijk op te geven datum, die tussen partijen als fatale datum geldt, direct het benodigde materiaal voor opgedragen plaatsingen aan Belastingadviseur.nl te doen toekomen. Specificaties waaraan dit materiaal dient te voldoen zijn verkrijgbaar bij Belastingadviseur.nl. Indien Belastingadviseur.nl niet tijdig, direct voor publicatie geschikt materiaal heeft ontvangen, is Belastingadviseur.nl van haar verplichting tot plaatsing ontslagen, onverminderd de rechten van Belastingadviseur.nl jegens opdrachtgever uit hoofde van de betreffende plaatsingsopdracht.

3.4 Belastingadviseur.nl heeft het recht om langs officiële of openbare weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen van informatie (zoals telefoon-, telex-, telefaxnummers of postcodes) te verwerken, zonder voorafgaande opdracht of machtiging van opdrachtgever.

3.5 Belastingadviseur.nl heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht door opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren.

3.6 Belastingadviseur.nl heeft het recht de advertenties en andere informatie in een door Belastingadviseur.nl te bepalen vorm vast te leggen op andere informatiedragers en media dan in de door Belastingadviseur.nl bevestigde plaatsingsopdracht met opdrachtgever overeengekomen en deze te verspreiden, zonder opdracht of machtiging van opdrachtgever en zonder dat opdrachtgever daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

3.7 Een eventuele ondersteuning door Belastingadviseur.nl bij het ontwerpen van een advertentie geschiedt geheel vrijblijvend en zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

3.8 Een door Belastingadviseur.nl gemaakte uiting, zoals bijvoorbeeld een advertentie, Internet site en/of banner (inclusief ontwerp), en de intellectuele eigendomsrechten daarop zijn en blijven eigendom van Belastingadviseur.nl. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een door Belastingadviseur.nl gemaakte uiting, zoals bijvoorbeeld een advertentie, Internetsite en/of banner, bij een andere provider onder te brengen of in een ander medium af te (laten) drukken. Geen andere partij kan rechtsgeldig beschikken over het materiaal zoals dat geproduceerd of geplaatst is. In verband met het internationale karakter van Internet verklaart opdrachtgever dat de inhoud van de advertentie, Internetsite en/of banner in alle landen ter wereld is toegestaan en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde of wettelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk voorschrift. Opdrachtgever vrijwaart Belastingadviseur.nl ter zake.

3.9 Voor advertentievormen waarbij gebruik gemaakt wordt van een hyperlink of andere voorziening waarmee de gebruiker direct gebracht wordt naar de homepage van de adverteerder of anderen is het niet toegestaan om op die homepage een boodschap of aanbieding te doen die onrechtmatig is of inbreuk oplevert op rechten van derden respectievelijk strijdig is met de wet, de goede zeden, het algemeen belang of de belangen van Belastingadviseur.nl of haar relaties. Het is Belastingadviseur.nl toegestaan bedoelde verbinding geheel of gedeeltelijk op te heffen totdat de bedoelde uiting is verwijderd en zonder dat dit op enige wijze leidt tot vergoeding van welke aard ook.

4. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever wordt geacht de juistheid te hebben aanvaard van voorgenomen vermeldingen, die hem door of vanwege Belastingadviseur.nl zijn toegezonden en die door hem zijn geaccordeerd, alsmede van aan hem toegezonden voorbeeldvermeldingen, waarop door hem niet of niet tijdig met correcties is gereageerd.

4.2 Belastingadviseur.nl aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor door of zijdens opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Belastingadviseur.nl voor aanspraken van derden terzake, inclusief de in verband daarmede door Belastingadviseur.nl te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart opdrachtgever Belastingadviseur.nl voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectuele/industriële eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door Belastingadviseur.nl, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

4.3 Belastingadviseur.nl zal zich inspannen om een advertentie te publiceren gedurende de overeengekomen periode conform de door Belastingadviseur.nl aanvaarde opdracht. Belastingadviseur.nl wijst opdrachtgever op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid van) de website van Belastingadviseur.nl.

4.4 Belastingadviseur.nl is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Belastingadviseur.nl een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens 30 dagen zal belopen.

4.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van vermeldingen, advertenties en/of andere uitingen en vrijwaart Belastingadviseur.nl terzake tegen aanspraken van derden.

5. Plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden.

5.1 Indien door opdrachtgever een plaatsingsopdracht wordt verstrekt ten behoeve van een derde, staat opdrachtgever er jegens Belastingadviseur.nl voor in dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze conform deze voorwaarden met opdrachtgever wordt overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart Belastingadviseur.nl voor aanspraken van de betreffende derde terzake, inclusief de in verband daarmede door Belastingadviseur.nl te maken kosten. Voorts vrijwaart opdrachtgever Belastingadviseur.nl ook bij plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden voor aanspraken van derden (ook andere derden) uit hoofde van enig recht op intellectuele/industriële eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door Belastingadviseur.nl, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

5.2 In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde is en blijft opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daarvoor aan Belastingadviseur.nl verschuldigde vergoeding. De opdrachtgever is in verhouding tot de derde volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de opdracht en dient Belastingadviseur.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van de derde.

5.3 Belastingadviseur.nl heeft wel het recht maar niet de plicht om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde zich daarover met die derde te verstaan. Belastingadviseur.nl is gerechtigd -ondanks eerdere aanvaarding van de opdracht van de vertegenwoordiger van die derde- daaraan geen verder gevolg te geven, indien aan Belastingadviseur.nl blijkt, dat de derde om welke reden dan ook bezwaar tegen de advertentie c.q. opname maakt.

5.4 Bij een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde kunnen door Belastingadviseur.nl per geval bijzondere voorwaarden voor de aanvaarding van een dergelijke plaatsingsopdracht worden gesteld.

6. Betalingsvoorwaarden.

6.1 Facturen terzake van door Belastingadviseur.nl aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien in de bevestiging van de plaatsingsopdracht en op de factuur is vermeld, dat het factuurbedrag door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient opdrachtgever te zijner keuze het gehele factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, hetzij uiterlijk op de vervaldata.

6.2 Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening van Belastingadviseur.nl, vermeld op de plaatsingsopdracht en de factuur.

7. Gevolgen van niet tijdige betaling.

7.1 Indien opdrachtgever in verzuim blijft om enige betaling aan Belastingadviseur.nl (waaronder begrepen een termijnbetaling als bedoeld in artikel 6.1) tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens Belastingadviseur.nl in gebreke, zonder dat enige aanmaning is vereist.

7.2 In geval opdrachtgever jegens Belastingadviseur.nl in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, worden alle door opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

7.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

7.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Belastingadviseur.nl komen alle daardoor aan Belastingadviseur.nl veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze desverzocht onverwijld aan Belastingadviseur.nl zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Belastingadviseur.nl worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

7.5 Belastingadviseur.nl heeft het recht om, ingeval opdrachtgever enige aan Belastingadviseur.nl verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat opdrachtgever terzake hiervan enige aanspraak jegens Belastingadviseur.nl zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van Belastingadviseur.nl jegens opdrachtgever uit hoofde van de plaatsingovereenkomst worden beperkt. Met name blijft Belastingadviseur.nl gerechtigd tot de in betreffende plaatsingsovereenkomst bepaalde vergoeding.

7.6 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Belastingadviseur.nl voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Belastingadviseur.nl. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van Belastingadviseur.nl onvoldoende geworden, dan is de opdrachtgever verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

8. Klachten.

8.1 Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen 2 weken na verspreiding c.q. openbaarmaking van de vermelding/advertentie, schriftelijk door Belastingadviseur.nl te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

8.2 Een klacht die Belastingadviseur.nl aanleiding geeft tot een wijziging in de betreffende vermelding/advertentie zal door Belastingadviseur.nl binnen 30 dagen na aanvaarding van de klacht door Belastingadviseur.nl worden verwerkt.

9. Aansprakelijkheid Belastingadviseur.nl.

9.1 Belastingadviseur.nl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

9.2 In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Belastingadviseur.nl jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Belastingadviseur.nl of enige in haar onderneming werkzame personen. Belastingadviseur.nl is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.

9.3 Belastingadviseur.nl is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de inhoud van vermeldingen, advertenties of andere producten van andere opdrachtgevers.

9.4 Indien Belastingadviseur.nl krachtens de voorgaande artikelleden jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Belastingadviseur.nl aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Belastingadviseur.nl, ter uitsluitende beoordeling van Belastingadviseur.nl, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, doch tot ten hoogste het bedrag bedoeld in de vorige zin.

9.5 Betreft het een zogenaamde “gratis vermelding” dan zal Belastingadviseur.nl in voorkomende gevallen tot nimmer meer verplicht zijn dan tot verbetering van deze vermelding.

9.6 Belastingadviseur.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Belastingadviseur.nl zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.

10. Overmacht.

In geval van verhindering van de nakoming door Belastingadviseur.nl van een verplichting tengevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van Belastingadviseur.nl voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal Belastingadviseur.nl opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Belastingadviseur.nl onafhankelijke, ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van Belastingadviseur.nl tijdelijk of blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt. Indien Belastingadviseur.nl door uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor Belastingadviseur.nl jegens opdrachtgever. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft Belastingadviseur.nl het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. Na zodanige ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende plaatsingsovereenkomst..

11. Duur van de overeenkomst

11.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt de plaatsingsovereenkomst aangegaan voor 1 jaar. Na afloop van de termijn waarvoor de opdracht is verstrekt wordt deze stilzwijgend verlengd met telkens een termijn van een jaar behoudens tijdige opzegging. Deze verlenging geschiedt tegen het dan geldende reguliere tarief. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de geldende looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

11.2 Indien opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1 de overeenkomst opzegt, zal de geplaatste vermelding en eventuele advertentie actief blijven tenzij de opdrachtgever verzoekt de advertentie daaruit voor het einde van de Overeenkomst te verwijderen. Belastingadviseur.nl zal zich in geval van een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever inspannen om de vermelding en eventuele advertentie te verwijderen onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding te betalen tot het einde van de looptijd van de opdracht.

11.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever heeft Belastingadviseur.nl het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden na schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn tot nakoming is opgenomen, onverminderd haar overige rechten en zonder dat Belastingadviseur.nl schadeplichtig is.

11.4 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van opdrachtgever, heeft Belastingadviseur.nl het recht deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar overige rechten en zonder dat Belastingadviseur.nl schadeplichtig is.

12. Wijziging van de voorwaarden en tarieven

12.1 Deze Algemene Voorwaarden alsmede de prijzen en tarieven kunnen te allen tijde door Belastingadviseur.nl worden gewijzigd. Belastingadviseur.nl is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 4% per jaar.

12.2 Andere wijzigingen in tarieven en/of in deze Algemene Voorwaarden dan in 12.1 bedoeld, treden in werking 1 maand na de bekendmaking daarvan. Indien opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.

12.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

13. Bevoegde Rechter.

Tenzij de wet dwingend-rechtelijk anders bepaalt, zullen eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Belastingadviseur.nl, ten aanzien waarvan de rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Rotterdam, onverminderd het recht van Belastingadviseur.nl om zich tot de volgens de wet bevoegde rechtbank te wenden.

14. Toepasselijk recht.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia